• 11
  • 12
  • 13

Répceszemere Község Önkormányzata

 

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Répceszemerei Idősek Otthona

Intézményvzető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.június 16-2026.június 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9375 Répceszemere, Fő utca 28.

 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondoskodik a jogszabályban meghatározott követelmények teljesítéséről, felelős az intézmény szabályszerű működtetéséért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, szervezi és ellenőrzi az intézmény szakmai munkáját, kidolgozza és elkészíti a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatokat, terveket, szakmai programokat, -elkészíti az intézmény éves költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében előírt felsőfokú képesítés,

•         felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

 

•         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•         képesítést igazoló okiratok hiteles másolata

•         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, a pályázati anyagban foglalt szeméyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvénynek (Kjt.) a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3/A. §-a szerint nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. június 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Radics László polgármester nyújt, a 0699/388-802 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Répceszemere Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9375 Répceszemere, Fő utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/169/2021 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 7.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.