• 11
  • 12
  • 13

Répceszemere Község Önkormányzata

 

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Répceszemere Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9375 Répceszemere, Fő utca 60.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Szakmai Program szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

•         B kategóriás jogosítvány,

 

•         magyar állampolgárság

•         falugondnoki képzettség, vagy a képzettség megszerzésének vállalása

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         helyismeret

•         jó szintű kommunikációs képesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•         iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

•         falugondnoki alapképzettságet igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a falugondnoki képzésen való részvételt vállalja

•         érvényes gépjárművezetői engedély másolata

•         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Radics László polgármester nyújt, a 99/388-802 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Répceszemere Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9375 Répceszemere, Fő utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/170/2021 , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

 

•         Személyesen: Radics László polgármester, Győr-Moson-Sopron megye, 9375 Répceszemere, Fő utca 60. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdés alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendeletben foglaltakra Répceszemere község polgármestere bírálja el. A polgármester fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 7.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.